Disclaimer

Disclaimer & Privacy

Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is
het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Het wordt zeer op prijs gesteld als u ons van fouten op de hoogte stelt. Dit kan via het online contactformulier.

Tafeltennisvereniging Shot (TTV Shot) garandeert niet dat de website te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is, dat defecten en fouten met betrekking tot de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen. Het is niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt te wijzigen, te vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen, als u daartoe onbevoegd bent.

Copyright

Aan alle materialen op de website, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo's zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden, en met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt TTV Shot zich alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden openbaar te maken, tenzij TTV Shot hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent. Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten. 

Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van Tafeltennisvereniging Shot, gevestigd te Haverlanden 92, 6708 GP Wageningen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40119029 (hierna: “Shot”). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Shot verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
 
Shot hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Shot houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

• verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot uitsluitend die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 
Shot is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 
Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, stuur dan een email naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
 
Hierna volgt nadere informatie over hoe Shot omgaat met uw (persoons)gegevens. 

Gebruik persoonsgegevens

Shot verzamelt en verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u als u:
• lid bent van Shot;

• donateur bent van Shot;

• via het contactformulier, e-mail of telefoon contact met ons opneemt;

• zich inschrijft voor door Shot of derden georganiseerde evenementen;

• vrijwilligerswerk voor Shot uitvoert.
 
Persoonsgegevens:

• Naam;

• Adres;

• Woonplaats;

• Telefoonnummer (vast en/of mobiel);

• E-mailadres;

• Geslacht;

• Geboortedatum.
 
Lidmaatschap:

• Lidnummer;

• Bondsnummer NTTB;

• Competitiegerechtigd;

• Soort lidmaatschap;

• Startdatum lidmaatschap;

• Einddatum lidmaatschap.
 
Financiële gegevens:

• IBAN;

• Banknaam;

• Betaalwijze;
 
Gegevens met betrekking tot jeugdleden:

• Naam ouders;

• E-mailadres ouders;

• Telefoonnummer (vast en/of mobiel) ouders;

• Eventuele medische gegevens die door ouders zijn aangedragen.
 
Shot kan deze gegevens gebruiken om:

• administratie bij te houden;

• contact met u op te nemen of te onderhouden;

• post naar u te versturen;

• uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

• nieuwsbrieven via post of elektronisch naar u te versturen;

• uitnodigingen voor evenementen naar u te versturen;

• contributie te bepalen en te innen;

• nieuwsberichten op de website te publiceren (alleen naam, leeftijd en foto’s);

• analyses te kunnen maken voor uitsluitend intern gebruikte doeleinden.
 
Binnen Shot kunnen:

• financiële gegevens waaronder IBAN, betaalde en openstaande rekeningen, alleen door de penningmeester en de ledenadministratie worden geraadpleegd;

• persoonsgegevens van leden waaronder naam, adres, telefoon, e-mail adres en geboortedatum, worden geraadpleegd of gebruikt door het bestuur en de technische commissie.

• foto’s en namen van leden door de webmaster worden gebruikt om op de sociale media/website te publiceren en voor het "leden-bord" in het verenigingsgebouw;

• persoonlijke gegevens worden verzameld door de vertrouwenspersoon in geval de vertrouwenspersoon wordt benaderd door een lid. Deze gegevens worden door de vertrouwenspersoon niet gedeeld zonder toestemming van het lid.

Informatie, wijzigingen en bezwaar

Recht op inzage, rectificatie of verwijdering U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Contact opnemen

U kunt contact opnemen met de secretaris van Shot via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor onderstaande onderwerpen:

• Meer informatie over de wijze waarop Shot persoonsgegevens verwerkt;

• Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

• Inzage in de persoonsgegevens die Shot met betrekking tot u verwerkt;

• Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Shot;

• Bezwaar tegen het gebruik van foto’s op de sociale media/website van Shot waarin u herkenbaar of zichtbaar bent;

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Beveiliging van uw gegevens

Shot zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
 
Shot zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kan Shot aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  
 
Zo maakt Shot gebruik van een derde partij voor:

• Het verzorgen van de internetomgeving;

• Het verzorgen van de (financiële en leden-) administratie;

• Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Shot verstrekt uw gegevens verder aan de volgende derden: Nederlandse Tafeltennisbond (hierna: “NTTB”)
 
De volgende gegevens worden aan de NTTB verstrekt:

• Naam;

• Adres;

• Woonplaats;

• Geboortedatum;

• Telefoonnummer (vast en/of mobiel);

• E-mailadres;

• Is het lid competitie gerechtigd;

• Is het lid een paratafeltennisser;

• Lid sinds datum;

• Geslacht.
 
De NTTB kan deze gegevens gebruiken om:

• contact met u op te nemen of te onderhouden;

• uw lidmaatschapskaart te versturen;

• nieuwsbrieven (via post of elektronisch) te versturen;

• uw wedstrijdcategorie te bepalen;

• uw NTTB-contributie te bepalen;

• analyses te kunnen maken voor uitsluitend intern gebruikte doeleinden;

• wedstrijdresultaten bij te houden en te publiceren op diverse websites.

Organisatoren van evenementen

Indien een lid zich heeft ingeschreven voor een evenement dan kunnen de volgende gegevens worden doorgegeven:

• Naam;

• Geboortedatum;

• Telefoonnummer (vast en/of mobiel);

• Geslacht;

• Bondsnummer;

• E-mail adres.
 
Naam, geslacht, leeftijdscategorie en bondsnummer kunnen door een organisator worden gepubliceerd in deelnemerslijsten en resultaten.
 
Shot maakt gebruik van diensten van derden voor:

• Ledenregistratie

• E-mail- of postservices

• Inning van contributie

• Boekhouding
 
Wij geven persoonsgegevens niet door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. We gebruiken voor bovenstaande diensten e-boekhouden.nl. In de algemene voorwaarden van e-boekhouden.nl gelden de artikelen 18 t/m 29 als verwerkersovereenkomst. De algemene voorwaarden van e-boekhouden kunt u vinden via: https://www.eboekhouden.nl/algemene-voorwaarden. Voor het beheren van onze internetomgeving gebruiken wij de services van Hosting2Go. In de algemene voorwaarden van Hosting2Go geld artikel 7 als verwerkersovereenkomst (https://www.hosting2go.nl/assets/uploads/algemene_voorwaarden.pdf).  
 
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Cookies

• Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.
 
• Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het
technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. 

• U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.  
 Bewaartermijn van gegevens:

• Shot bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

• Shot bewaart de gegevens van oud-leden tenzij er door een oud-lid opdracht is gegeven om de gegevens te verwijderen. Shot gebruikt gegevens van oud-leden uitsluitend voor statistische doeleinden en mailings gericht op oud-leden voor verenigingsjubilea en/of reünies.

Shot verklaart verder:

• dat deze privacyverklaring zichtbaar is gemaakt op de website van de vereniging;

• dat in al onze documenten (lidmaatschapovereenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan, wordt verwezen naar deze privacyverklaring op de website van de vereniging;

• dat geen persoonsgegevens worden verstrekt aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU;

• dat persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) uitsluitend worden verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan in de toekomst wordt gewijzigd.
 
De meest recente versie is te vinden op https://www.ttvshot/

 

 

Agenda

Hieronder vindt u een overzicht van de komende activiteiten van tafeltennisvereniging TTV Shot Wageningen.

Voor landelijke activiteiten is er de NTTB-agenda.

 

Shot Feest   Zaterdag 1 september
Eerste thuiswedstrijden najaarscompetitie   Vrijdag 14 september