Bestuur

Op bovenstaande foto vlnr: Jan Ploeg, Roland Mumm, Frans Lambi en Ric de Vos. Niet op de foto: Johan Frederiks

Functieverdeling en emailadres

Voorzitter: Frans Lambi
Secretaris: Roland Mumm
Penningmeester: Jan Ploeg
Technische zaken: Johan Frederiks
Algemene zaken: Ric de Vos
Jeugdzaken: Erik Simons

Het bestuur van TTV Shot bestaat tenminste uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuursleden worden benoemd door de ALV. Bestuursleden kunnen onderling functies verdelen en rangschikken. Alleen de voorzitter wordt als zodanig door de ALV benoemd.

Taken

Tot de taken van het bestuur horen o.a. beleidsvoorbereiding en –uitvoering, de verzorging van de interne en externe contacten, het beheer van de financiën, het beheer van het ledenbestand en de zorg voor de gehele interne organisatie. Vanwege dat laatste streeft het bestuur er naar om alle commissies vertegenwoordigd te hebben in het bestuur. Dat kan via een bestuurslid met specifieke taken of, zoals in ons geval, doordat sommige bestuursleden er meerdere taken bijnemen. De penningmeester verzorgt ook de ledenadministratie. Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen of te ontbinden, behalve de Kascommissie die door de ALV benoemd wordt. De Kascommissie is alleen verantwoording verschuldigd aan de ALV.